www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Maj
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Szpetal pod śniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal Górny.
Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Szpetalu Górnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.

 

 

KOMUNIKAT Z DNIA 13.08.2017 r.

PA??STWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WE W?OC?AWKU

WA??NA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

Woda z wodoci?gu gminnego w Szpetalu Górnym gm. Fabianki – uj?cie Szpetal Górny zaopatruj?cego mieszka??ców nast?puj?cych  miejscowo??ci: Bogucin, cz???? miejscowo??ci Fabianki, Kr?piny, ??g Witoszyn, Nowy Witoszyn, Osiek, Skórzno, Stary Witoszyn, Szpetal Górny, Uniechowo, cz???? miejscowo??ci Wilczeniec Bogucki i Wilczeniec Fabia??ski, Zarzeczewo i cz???? miejscowo??ci Nasiegniewo jest przydatna do spo??ycia przez ludzi i mo??e by? u??ywana bez ogranicze??.

W próbkach wody pobranej z wodoci?gu gminnego w Szpetalu Górnym gm. Fabianki – uj?cie Szpetal Górny w dniu 11.08.2017 r. w ramach kontroli wewn?trznej oraz w dniu 12.08.2017 r. w ramach kontrolnych bada?? wody wykonanych przez Pa??stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we W??oc??awku, po zako??czeniu dzia??a?? naprawczych przez zarz?dzaj?cego wodoci?giem, nie stwierdzono obecno??ci bakterii grupy coli.

 

W zwi?zku z powy??szym Pa??stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we W??oc??awku w dniu 13.08.2017 r. wyda?? okresow? ocen? jako??ci wody, w której stwierdzi??, ??e woda z wodoci?gu w Szpetalu Górnym gm. Fabianki – uj?cie Szpetal Górny jest przydatna do spo??ycia przez ludzi.

Ocena okresowa z dnia 13.08.2017 r.

 

Prosimy przekaza? t? informacj? Pa??stwa s?siadom.

W przypadku pyta?? prosimy o kontakt z Urz?dem Gminy w Fabiankach, telefon: 54 251 72 10 lub Zak??adem Gospodarki Komunalnej w Fabiankach telefon: 54 251 64 56  

 

 

 

 

Punkty z wod? znajduj? si? na Osiedlu M??odych,Makowe ??ki oraz na ulicy Parkowej.

Prawdopodobnie w poniedzia??ek ul.Dobrzy??ska,W??oc??awska do skrzy??owania z Lipow? i Le??n?,Przyle??na ,??wirowa, Zachodnia b?dzie puszczona woda z W??oc??awka ,która b?dzie zdatna do picia.

 

Komunikat Pa??stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we W??oc??awku z dnia 27 lipca 2017 r., dotycz?cy jako??ci wody z wodoci?gu w Szpetalu Górnym gm. Fabianki - uj?cie Szpetal Górny

 

KOMUNIKAT Z DNIA 27.07.2017 r.

ZAK?ADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W FABIANKACH, FABIANKI 87 B, 87-811 FABIANKI 

WYDANY W POROZUMIENIU

Z PA??STWOWYM POWIATOWYM INSPEKTOREM SANITARNYM WE W?OC?AWKU

WA??NA  INFORMACJA  DLA  WSZYSTKICH  GOSPODARSTW  DOMOWYCH

W wodzie z wodoci?gu w Szpetalu Górnym gm. Fabianki - uj?cie Szpetal Górny stwierdzono obecno??? bakterii grupy coli. Woda nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym okre??lonym w za???czniku nr 3 cz???? A punkt 1 do rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako??ci wody przeznaczonej do spo??ycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

W  zwi?zku z powy??szym, Pa??stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we W??oc??awku stwierdzi?? brak  przydatno??ci wody do spo??ycia przez ludzi dla miejscowo??ci zaopatrywanych  w wod? z uj?cia w Szpetalu Górnym i nakaza?? unieruchomienie wodoci?gu.

Uj?cie w Szpetalu  Górnym zaopatruje w wod? ok. 5062 osoby -  mieszka??ców nast?puj?cych  miejscowo??ci : Bogucin, cz???? miejscowo??ci Fabianki, Kr?piny, ??g Witoszyn, Nowy Witoszyn, Osiek, Skórzno, Stary Witoszyn, Szpetal Górny, Uniechowo, cz???? miejscowo??ci Wilczeniec Bogucki i Wilczeniec Fabia??ski, Zarzeczewo i cz???? miejscowo??ci Nasiegniewo.

Nale??y przestrzega? nast?puj?cych wskazówek:

  • woda z kranu nie mo??e by? przeznaczona do spo??ycia
  • woda z kranu nie mo??e by? przeznaczona do przygotowania posi??ków, mycia z?bów, przemywania otwartych zranie??
  • woda z kranu nie mo??e by? u??ywana do brania prysznica, k?pieli i mycia
  • woda z kranu mo??e by? u??ywana tylko do sp??ukiwania toalety i celów gospodarczych

 

UWAGA!!!!

W zwi?zku z prowadzonymi przez zarz?dzaj?cego wodoci?giem dzia??aniami naprawczymi, w tym chlorowaniem wody  mo??e nast?pi? wyczuwalna zmiana zapachu, smaku i barwy wody.

Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Prosimy przekaza? t? informacj? Pa??stwa s?siadom.

W przypadku pyta?? prosimy o kontakt z Urz?dem Gminy w Fabiankach, Fabianki 4,  87-811 Fabianki, telefon:   54 251 72 10  lub  Zak??adem Gospodarki Komunalnej w Fabiankach, Fabianki 87B, 87-811 Fabianki telefon:  54 251 64 56  

 

 

 

 

 

Informacje bie???ce o stanie wody:

 

 

KOMUNIKAT Z DNIA 13.07.2016 r.

ZAK?ADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W FABIANKACH, FABIANKI 87 B, 87-811 FABIANKI 

WYDANY W POROZUMIENIU

Z PA??STWOWYM POWIATOWYM INSPEKTOREM SANITARNYM WE W?OC?AWKU

WA??NA  INFORMACJA  DLA  WSZYSTKICH  GOSPODARSTW  DOMOWYCH

Woda z wodoci?gu gminnego w Szpetalu Górnym gm. Fabianki zaopatruj?cego  miejscowo??ci:  Bogucin, Che??mica Du??a, Che??mica Ma??a, Che??mica – Cukrownia, Cyprianka, Fabianki, Kr?piny, ??g Witoszyn, Nowy Witoszyn, Osiek, Skórzno, Stary Witoszyn, Szpetal Górny, ??wi?tkowizna, Uniechowo, Wilczeniec Bogucki, Wilczeniec Fabia??ski, Zarzeczewo, Kulin  i Nasiegniewo mo??e by? u??ywana do spo??ycia bez ogranicze??.

W próbkach wody pobranej z wodoci?gu gminnego Szpetalu Górnym gm. Fabianki w dniu 11.07.2016 r.  nie stwierdzono obecno??ci bakterii grupy coli.

 

Prosimy przekaza? t? informacj? Pa??stwa s?siadom.

W przypadku pyta?? prosimy o kontakt z Urz?dem Gminy w Fabiankach, telefon:   54 251 72 10  lub  Zak??adem Gospodarki Komunalnej w Fabiankach telefon:  54 251 64 56 

 

 

 

 

 

Komunikat ZGK w Fabiankach

 

 

 

Informacja Wójta Gminy Fabianki

 

 

W dniu dzisiejszym Pa??stwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny we W??oc??awku poda?? do informacji :

 

POKAŻ KOMENTARZE     Ilość: 1 DODAJ KOMENTARZ

Mieszka??cy bloguj?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj?? Talent?

Podziel si? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj? stron? - mo??e znajdzie si? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------