www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Czerwiec
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Szpetal pod śniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal Górny.
Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Szpetalu Górnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.

Historia Szpetala Górnego

  Oko??o 1240 r. z fundacji Boguszy z rodu Doliwów, wojewody mazowieckiego, w Szpetalu powsta?? klasztor cysterski i szpital pod wezwaniem ??w. Gotarda.
  W 1329 r. ziemia dobrzy??ska, gdzie le??a??y osady Szpetal Dolny i Szpetal Górny, zosta??a zdobyta przez Krzy??aków, nast?pnie na mocy pokoju kaliskiego (1343) wróci??a do Polski. Pod koniec XIV w. W??adys??aw Opolczyk sprzeda?? ziemi? dobrzy??sk? Krzy??akom. Do ko??ca XIV wieku Szpetal Górny stanowi?? dobra zamku w Bobrownikach. Na mocy ugody w Raci???ku (1404) ziemi? dobrzy??sk? wykupiono z r?k krzy??ackich i przekazano Polsce.
  Jako pierwszy w??a??ciciel Szpetala Górnego w XVI wieku wymieniany jest Stanis??aw Chodor?ski vel Chodowski vel Chodorkowski herbu Leszczyc, który posiada?? tu murowany dwór obronny[2]. Na pocz?tku XVIII wieku dobra ziemskie Szpital Górny i Szpital Dolny stanowi??y w??asno??? Kazimierza Rutkowskiego, który przywilejem z 16 marca 1702 r. otrzyma?? od króla Augusta II w wieczyste posiadanie przewóz przez Wis??? od dóbr swoich Szpital Dolny i Górny do miasta W??oc??awka.
Marian Rutkowski odziedziczy?? Szpetal Górny, Szpetal Dolny, Kulin, Suszyce, Skórzno, Krojczyn. Ko??ció?? zosta?? wzniesiony w 1806 r. staraniem dziedzica. ??wi?tynia zosta??a zlokalizowana naprzeciw nie istniej?cej ju?? siedziby fundatora. W 1824 r. nast?puje utrata praw przewozu na Wi??le. W 1850 r. w drodze dzia??ów rodzinnych Ignacy Rutkowski syn Mariana nabywa dobra Szpital Górny i Dolny. W 1869 r. Artur Rutkowski kupuje dobra swojego ojca Ignacego. W 1886 r. maj?tek dziedziczy po ??mierci Artura syn Zdzis??aw Artur Rutkowski.
   Zdzis??aw Rutkowski w pierwszych latach XX wieku buduje nowy dwór w cz???ci centralnej parku na osi ko??cio??a. W pierwszych latach trzydziestych XX wieku A. Rutkowski sprowadza od ks. Radziwi????a z Wo??ynia ogrodnika Micha??a Malinowskiego. W tym czasie park uleg?? przebudowie. Przesadzono drzewa i dokonano nowych nasadze??. Drzewa, krzewy i kwiaty sprowadzano z Berlina. W rejonie dworu, który sta?? na polanie znajdowa??y si? klomby kwiatowe i rozarium. Mi?dzy stajni? a dworem znajdowa?? si? tzw. „ogródek francuski”, gdzie uprawiano winn? latoro??l oraz znajdowa?? si? budynek do przechowywania owoców i warzyw. G??ówne wej??cie do parku znajdowa??o si? od strony po??udniowej obok wej??cia na teren zabudowy folwarcznej. Z dworu do ko??cio??a wiod??a „Aleja Kasztanowa”, po których to drzewach nie ma ??ladu. Wzd??u?? pó??nocno-wschodniej granicy przebiega??a aleja o szpalerze jesionów, wzd??u?? szosy ko??o ko??cio??a aleja obsadzona by??a lipami. Cz???? wschodnia, poza terenem parkowym zabudowana by??a czworakami i o??miorakami stanowi?cymi mieszkania s??u??by dworskiej i pracowników folwarcznych.

   W czasie okupacji niemieckiej maj?tek zosta?? zarekwirowany przez naje??d??c?, we dworze zamieszka?? komisarz niemiecki na okr?g lipnowski. W czasie ucieczki Niemców spalony zosta?? dwór, spichlerze i stodo??a. Po wyzwoleniu maj?tek uleg?? rozparcelowaniu, ogród i park przez kilka lat by??y dzier??awione przez Micha??a i Helen? Malinowskich.

  W 1954 r. Szpetal Górny sta?? si? siedzib? gromadzkiej rady narodowej, rok pó??niej gromad? t? w???czono do powiatu w??oc??awskiego. W 1972 r. powsta??a gmina w Szpetalu Górnym, któr? w 1979 roku przemianowano na gmin? Fabianki.

  31 grudnia 2014 roku we wsi zameldowanych by??o 2269 osób

Mieszka??cy bloguj?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj?? Talent?

Podziel si? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj? stron? - mo??e znajdzie si? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------